โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับสถาบัน

 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์ เป็นประธาน และประกอบด้วยกรรมการดังนี้ รองศาสตราจารย์อาหวัง  ล่านุ้ย  

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุพยอม  นาจันทร์ ดร.ฆอซาลี  เบ็ญหมัด รูปแบบการประเมินปีนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับทุกปี โดยมีการตรวจสอบหลักฐานจาก SAR ไปพร้อมๆกันในห้องประชุม ทั้งระดับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านอย่างพร้อมเพรียงกันจนการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้การประเมินแบบระบบออนไลน์ทางหน่วยงานสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษานำมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยใช้นโยบายประหยัดกระดาษ

โดยปีการศึกษา 2561  ผลการประเมิน ระดับสถาบัน อยู่ระดับ 4.48

 ส่วนผลการประเมินทุกคณะ ในปีการศึกษา 2561

คณะ

คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน

(เต็ม 5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ

1.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

4.25

ดี

2.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.20

ดี

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.33

ดี

4.คณะศึกษาศาสตร์

4.53

ดีมาก

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย

17.31/4 = 4.33

ดี