69130235 527094561165218 392771791396798464 n

ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) คณะกรรมการรับรองวิทยาฐานะได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดศึกษาเอกชน พ.ศ.2558  โดยมีการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้

1.นางวราภรณ์  สีหนาท  2.รศ.สมสรรญก์  วงศ์อยู่น้อย  3.รศ. ธวัช  ชิตตระการ  4.นายอณัส  อมาตยกุล  5.รศ. วีระศักดิ์  คุรุธัช

5.ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและและประเมินผลอุดมศึกษา 6.และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา