เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักแผนและประกันฯได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันภาษานานาชาติ

โดยในปีการศึกษา 2563 ในส่วนของสถาบันภาษา มีคณะกรรมการการประเมินนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์หมัด  ยี่สุ่นทรง ทำหน้าที่ประธานการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจะสูฮานา  หวังพิทยา ทำหน้าที่กรรมการ อาจารย์อดุลย์  ภัยชำนาญ ทำหน้าที่กรรมการและนางสาวฟาตีเมาะ  บือราเหม ทำหน้าที่เลขานุการ

หน่วยงานระดับหลักสูตรของสถาบันภาษา คือ หลักสูตรเตรียมภาษาอาหรับและหลักสูตรเตรียมภาษาอังกฤษ ได้มีการประเมิน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 มีคณะกรรมการการประเมินนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์หมัด  ยี่สุ่นทรง ทำหน้าที่ประธานการประเมิน ดร.รุ่งโรจน์  ชอบหวาน ทำหน้าที่กรรมการ ดร.ลุตฟี  อูมา ทำหน้าที่กรรมการและนางสาวนายวาฮับ  อาแว ทำหน้าที่เลขานุการ

ทั้งนี้บรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย