เมื่อวันที่ 26- 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักแผนและประกันฯได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯทังหมด 4 ชุด เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพฯ หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ 20 หน่วยงาน ในวันแรกของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเองของแต่ละหน่วยงานผ่านการไฟล์เอกสาร Microsoft word ที่มีแนบลิงค์หลักฐานการดำเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อลดการใช้เอกสารวัสดุสิ้นเปลื้อง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้ส่วนหนึ่ง

ทางสำนักแผนฯมีความคาดหวังว่า ในปีต่อไป การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์มีการพัฒนามากขึ้นและทุกหน่วยงามีความชำนาญในการทำงานมากขึ้น