1

 

KM การประกันคุณภาพสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะสูฮานา  หวังพิทยา และ นายอิบรอฮีม  อาแล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ประเมินหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นตัวบ่งชี้ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินคุณภาพฯในรอบที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยน แชร์เรื่องราว ข้อแสนแนะ ข้อมูลที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้