KM ป 63 .4

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 สำนักแผนฯร่วมกับกองการเจาหน้าที่ ได้จัดโครงการ อบรมData visualization การนำเสนอข้อมุลโดยภาพเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งได้เชิญ อาจารย์อนิรุต เกปัน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้

โดยช่วงเช้าภาคทฤษฎี และช่วงบ่ายภาคปฏิบัติ ผลตอบรับได้ดีมาก จนทำให้ต้องจัดในรอบที่สองเพื่อสร้างความเข้าใจและลงมือทำย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญ ปัจจัยการในการวิเคราะห์ และตัดสินใจยิ่งสำคัญในชีวิตเนื่องการจัดการข้อมูลข้อมุลโดยภาพเพื่อการตัดสินใจ เปนปัจจัยหลักที่สร้างความสะดวกสบาย ความรวดเร็วให้กับทุกรอบด้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำงานเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้การอบรมครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน โดยสามารถเปิดดาวโหลด ชื่อ-สกุล ของตนเองในลิงค์ข้างต้นนี้ได้เลยค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1hOxiFekS7xheeDhyLjOrUsyvCi4JTN-l?fbclid=IwAR3JcBMjYQDklW3q8u3mSO9t8zpQx0kQRAIHwQ5alHvsBuYMe26ee4Qa1T8

 

 

 KM ป 63 .1 KM ป 63 .3 KM ป 63