รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2562

 

62.6   63.3 

        ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 รวมถึงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 โดยจัดทำค๋มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นคู่มือของหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน นอกจากนี้ยังจัดทำคู้มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับระดับประเทศ ZQs Country ranks)

และเมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการต้อนรับคณะกรรมการประเมินอย่างอบอุ่นและบรรยากาศเป็นกันเอง โดยมี รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย เป็นประธานการประเมิน ผศ.ดร.สุพยอม  นาจันทร์ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  สันจรุญศักดิ์ และผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ เป็นคณะกรรมการ ส่วนเลขานุการ อาจารย์วิไลวรรณ  กาเจร์ และผู้ช่วยเลขานุการ อาจารย์ฮากีม  เจ๊ะนิ และนางสาวฟาตีเมาะ  บือราเหม

และผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับดี 4.22

 

 ป 62.1   62.4   ป 62.2