2

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพฯได้เชิญหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561

โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันฯได้รายงานการติดตามประกันคุณภาพการศึกษา ไตรมาสที่ 1-2 พบว่า มีการส่งรายงานจากทุกหน่วยงานเพียง60 เปอร์เซ็นของทั้งหมด 

และได้ชี้แจงแนวทางการประเมินและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ทุกระดับ

นอกจากนี้การประเมินเอกสารปีนี้เน้นให้มีการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และให้มีการประเมินทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ผ่านระบบChe Qa Online ส่วนหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการประเมินผ่านระบบ เว็บบล็อก 

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานอย่างพร้อมเพรียง

124