58852821 840091676367725 9041046676525023232 n

เมื่อวันที่ 25 เมษายน และ วันที่ 28 เมษายน 2562 หัวหน้าสำนักแผนฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมชี้แจงแบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแบบฟอร์มใหม่ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 

โดยการเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์นั้นสิ้นสุดภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และสำนักแผนนำเสนอโครงการเข้าที่ประชุมสภาต่อไป เพื่อที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2562ดาวโหลดแบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2562

ส่วนแผนปฏิบัติการนั้นสามารถดาวโหลดและส่งกลับมายังสำนักแผนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เช่นเดียวกันเพื่อรวบรวมเป็นเล่มนำเสนอเข้าประชุมสภาต่อไปดาวโหลดแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2562

ทั้งนี้การอบรมในวันดังกล่าวได้มีการชี้แจงแบบฟอร์มการหารายได้และการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ดาวโหลดแบบฟอร์มหารายได้และลดค่าใช้จ่าย ปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ที่ทุกหน่วยงานต้องตระหนักและจัดทำขึ้นในการเสนอรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และอื่นๆที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง

58608472 624165991392487 5746742765480312832 n59552920 2338781093051257 385393943820369920 n60006751 1356952267789653 442297256855470080 n