การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุนเป็นภารกิจที่อธิการบดีให้ความสำคัญ สำนักแผนจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบและวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อให้การทำงานของบุคลากรมีภาระงานที่ชัดเจน 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันฯได้กล่าวว่า อธิการบดีมีความคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงของสายสนับสนุน หากสามารถเพิ่มงานให้กับเจ้าหน้าที่ คือสื่งที่ดีกว่า การเพิ่มคน

 

บุคลากรสายสนับสนุนปัจจุบันมีประมาณ 230 คน หากสายสนับสนุนหายไปครึ่งมหาวิทยาลัยก็สามารถอยู่ได้

ดังนั้นสำนักแผนฯจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบและวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม 

โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประชุมสรุปผลของการสัมภาษณ์แต่ละหน่วยงานจากกลุ่มที่รับผิดชอบของชุดคณะกรรมการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยและเพื่อนำผลการสรุปนั้นไปพิจารณาในวาระต่อไป

 

 12