1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันครั้งที่ 1 เพื่อต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

โดยท่านรองอธิการฝ่ายแผนและประกันฯ ได้กล่าวรายละเอียด4 วาระด้วยกัน ดังนี้

1.ด้านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

2.ค่าเป้าหมาย ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบการรายงานตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

3.ปฏิทินการดำเนินงานประกันฯปีการศึกษา 2561-2562 

4.จำแนกผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 2561