20

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันฯได้เชิญคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 5  ณ สำนักงานอธิการบดีชั้น 2  เพื่อเสนอความคิดเห็นกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ของการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 6 (2562-2566)

โดยครั้งที่ 1-4 ได้ผ่านการประชุมจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ คณะกรรมการสถาบันอัสสลาม คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อธิการ และรองอธิการ

ซึ่งในครั้งที่ 5 นี้ คณบดี ผู้อำนวยการและรองฯ มีการเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดแผนที่มีประสิธิภาพต่อไปและตอบสนองตามนโยบายของอธิการบดี

โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาการอิสลาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพย์สินวากัฟ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มเเข็งในการจัดการศึกษานานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การประชาสัมพันธ์และนำเสนอมหาวิทยาลัยสู่สังคม  

                                                                                  20 12 61