48063052 2085351328200190 2379003366169640960 n    

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มฟน.และหัวหน้าสำนักแผนฯเข้าร่วมสัมมนาเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ.2561

ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตาจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1.เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และกระตุ้นให้สถาบันมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

48046846 278426692820158 3836336961417641984 n