46061884 2025203560903116 6797899581263708160 nเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ...

สำนักแผนฯได้เชิญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันอัสสลาม และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าประะชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 6 (2562-2566)โดยสรุปผลจากการแลกเปลี่ยนนั้นได้แบ่งพันธกิจ 5 ด้าน ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 

ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดในสรุปผลการประชุมได้ลิงค์นี้

สรุปผลการและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ปี 2562