123  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561...

รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯมีการประชุมติดตามการประกันคุณภาพเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ระดับ สถาบัน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานด้านประกันปีต่อไป และพิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและสถาบัน  โดยทุกหน่วยงานสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันได้ใน www.plan.ftu.ac.th (เว็บไซต์สำนักแผน)อยู่ในหมวดแบบฟอร์มด้านประกันคุณภาพ