นโยบายด้านการบริหารจัดการแผน

1.ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนนำผลจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมามาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปีการศึกษา2560

2.ให้ทุกหน่วยงานกำกับติดตามดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้

3.ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงตามไตรมาสอย่างครบถ้วน พร้อมกับให้มีข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

4.แผนปฏิบัติการของหน่วยงานจะต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

5.ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงาน โดยเน้นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเป็นสำคัญ

6.การดำเนินงานบริหารจัดการด้านแผนจะต้องดำเนินการให้เป็นไประยะเวลาตามปฏิทินการปฏิบัติการที่กำหนดไว้

7.หน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่าในการดำเนินการ และร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเงินของมหาวิทยาลัย

8.ความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของทุกหน่วยงานจะต้องมีค่าความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ75

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.มีการนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมามาสู่การปรับปรุงการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของข้อเสนอทั้งหมด

2.หน่วยงานที่มีการรายงานผลการติดตามประจำไตรมาสและรายงานผลการประเมินแผนประจำปีครบถ้วนและตรงตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ80 ของหน่วยงานทั้งหมด

3.ทุกหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงแผนระหว่างปี

4.ทุกหน่วยงานมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมข้อมูลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

5.ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจำปีทุกหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ75

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1.ให้ทุกหลักสูตรให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแก่อาจารย์และบุคลากรในสังกัด

2.ห้ทุกหลักสูตรให้ความสำคัญกับการวางแผนปฏิบัติงานที่ตอบโจทย์การประกันคุณภาพ และให้ความสำคัญต่อการติดตามและการประเมินแผนปฏิบัติการ

3.ทุกหลักสูตรจะต้องมีการติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบระบบการดำเนินงานและรายงานการผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามไตรมาส

4.ให้ทุกคณะติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลการติดตามตามไตรมาส

5.ให้ความสำคัญกับบูรณาการการประกันคุณภาพกับการบริหาร โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติการ

6.ให้ทุกหน่วยงานมีแผนและปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพที่ชัดเจน และรายงานการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด

7.เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.ทุกหลักสูตร คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

2.มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรครอบคลุมทั้ง6 องค์ประกอบคุณภาพและมีการรายงานการดำเนินงานที่เป็นระบบทุกหลักสูตร

3.มีการรายงานการติดตามและรายงานผลการประเมินตนเองเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดทุกหน่วยงาน

 

 นโยบายด้านการจัดการความรู้

1.ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อการดำเนินยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

2.ให้ทุกหน่วยงานมีแผนและปฏิทินการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งค้นหาความรู้จากคนทำงานภายในหน่วยงานและการแสวงหาความรู้จากภายนอก

3.ให้ทุกหน่วยงานมุ่งสร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบรรลุเป้าหมายในแผนที่กำหนดไว้

4.ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สาธารณะ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่ได้มีการกำหนดขอบเขตความรู้ที่ต้องการสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70

2.คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการความรู้ ร้อยละ100

3.เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า3 ชิ้นงาน

4.มีการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า5 ชิ้นงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1.การบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการทั้งองค์การแบบบูรณาการ และมีการจัดการที่เป็นระบบ

2.ให้พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ

3.ให้ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการบริหารติดตามปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้

4.จัดให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.มีการประชุมติดตามการดำเนินงานในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่น้อยกว่า ปีละ4 ครั้ง

2.สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ40