• ด้านแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

ปี 2559

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-2

-รายงานติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-4

ปี 2560 

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-2

-รายงานติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-4

ปี 2561

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-2

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-4

-รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1-4 

ปี 2562 

-รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ 1-2 

 ic new - รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 6 และแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562

  • ด้านความเสี่ยง

ปี 2559

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-4

ปี 2560 

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-4

ปี 2561

-รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2

-รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-4